ગુજરાતી માં માહિતી આપતી વેબસાઇટ

Latest News : PSI Recruitment 2013

Police Bharati Board 
Gujarat State Police Bharati  2012-13
 
Main Notice File,
http://ojas1.guj.nic.in/AdvtDetailFiles/PRB_PSI_notice_0413.pdf
 
Read Important Points : 
* Tarikh 25/26 - 08-2012 na roj levayel written Exam na Result ma chages (Marks ma sudharo)
(In Paper Series C Question No. 129 - Correct Answer was B.
So more 17 candidates have been qualified.
To view list click here,
http://ojas1.guj.nic.in/advtdetailfiles/PRB_17_PSI_final_pass.pdf
Also marks have been changed (about 1/2)
Check file,
http://ojas1.guj.nic.in/advtdetailfiles/PRB_MARKS_CHANGE_FINAL.pdf

*Sports na Certificate ni Information / Candidates list
54 candidates get +5 marks
Check list,
http://ojas1.guj.nic.in/advtdetailfiles/PRB_PSI_Sports_0413_54.pdf
More 16 candidates have been qualified
Check list,
http://ojas1.guj.nic.in/advtdetailfiles/PRB_PSI_Sports_0413_16_Q.pdf
18 Candidates remained fail after addition of 5 marks
Check list,
http://ojas1.guj.nic.in/advtdetailfiles/PRB_PSI_Sports_0413_18.pdf

*Ex-Servicemen category mate highcourt no chukado avata select thayel candidates nu list
After decision of Gujarat Highcourt (LPA No 1350/12) more 5 candidates get 5 marks and become qualifies
http://ojas1.guj.nic.in/advtdetailfiles/PRB_PSI_ex_final.pdf

Find this file on OJAS,
http://ojas.guj.nic.in/
(Interview - ORAL Test call letter also available on above link)

SSC Junior Translators in (CSOLS) Examination 2012 – Declaration of final result

STAFF SELECTION COMMISSION
JUNIOR TRANSLATORS IN (CSOLS) EXAMINATION, 2012
LIST OF THE CANDIDATES IN ROLL NO. ORDER RECOMMENDED FOR APPOINTMENT
DOWNLOAD RESULT FILE,
ROLL220413
(FILE CONTAINES Record, ROLL, NAME, CAT1, CAT2 ,CAT3 ,RANK, CATSEL, REJ, PROV )
(http://ssc.nic.in/press-release/ROLL220413.pdf)
Website,
http://ssc.nic.in/results/home.html

Gujarat Highcourt Librarian & Asst Librarian OMR Exam date is 05/05/2013

High Court of Gujarat, Sola at Ahmedabad
No. RC/B.1304/2012
IMPORTANT NOTICE
RECRUITMENT TO THE POSTS OF LIBRARIAN / ASSISTANT LIBRARIAN
Whereas the High Court of Gujarat, had published a Detailed Advertisement dated 25/03/2013, of even number, on the Web-sites viz. www.gujarathighcourt.nic.in & http://hc-ojas.guj.nic.in., and the High Court having received about 316 valid and confirmed ‘On-line’ Applications ‘registered’, for recruitment to the posts of Librarian & Assistant Librarian, on the establishment of the High Court of Gujarat, it is now decided by the High Court that a Common Main Examination based on a ‘Computer Based Examination System’ instead of Combined Main Examination, based on MCQs by marking the Answers on the OMR sheets will be conducted, on 05/05/2013 (Sunday), at the venue(s), which will be notified hereafter, which may kindly be noted by all concerned. Kindly note that the ‘Syllabus’ & the rest of the ‘Scheme’ for said Examination, remains unchanged.
Download Official File,
LibrarianNotice_5004
(http://gujarathighcourt.nic.in/LibrarianNotice_5004.pdf)
Website,
http://gujarathighcourt.nic.in/important_links.html

1. Mahesana MDT/WDT Bharati - Contract base 2.Rosery School Vadodara Teachers Recruitment (Regular Post)

1. Mahesana MDT/WDT Bharati
Name of Post : Hisabnish -08, Civil Engineer -03, Forest-AGri - 02, Social Mobiliser-02, Data Entry Operator -05, Surveyor-06
Last date of receipt of application is 07/05/2013.
Read Newspaper Advertisement,
Source - Divyabhaskar
2.Rosery Highschool, Vadodara
Name of Post :Shikshan Sahayak(MSC, BED, TAT pass- Physics).  Old Teacher (MSC BED, TAT Pass - Biology)
Send your application within 10 days from the date of publication of the advertisement. (DOP - 23 April 2013)
Read Newspaper Ad. :
Source - Divyabhaskar

Important : GSERB Shikshan Sahayak Recruitment

Gujarat State Secondary and Higher Secondary Educational Staff Selection Committee,
Education Department
Gujarat State
GSERB TAT Imp News : 1. Shikshan Sahayak Bharati Application LAst date extended 2. Notice Regarding Post Graduation Degree after TAT qualify
*Those candidates who have cleared their post graduation after passing of TAT (Teachers Aptitude Test) now may apply for Shikshan Sahayak Recruitment.
*For these reason Last date of applying online for Shikshan Sahayak Recruitment is extended upto 29th April 2013.
Read Newspaper Ad. :
Source - Divyabhaskar
GSERB Website,
http://gserb.org/teacherrecruitment/

BSNL Gujarat TTA Recruitment 2013

Bharat Sanchar Nigam Limited  - GUjarat State - Ahmedabad
BSNL Gujarat TTA Bharati April 2013
Rect Ad No : Rectt/DR-TTA/RY-2012/2013
Name of POst : Telecom Technical Assistant - TTA
( No of VAcancies not indicated in advertisement)
Last date of receipt of application is 13/05/2013.
For more detailes regarding eligibility, no of posts please log on to BSNL Gujarat Website.
Read Newspaper Ad. :
Source - Divyabhaskar
Gujarat BSNL Website,
http://gujarat.bsnl.co.in/
(Application For /Online Application will be avalable on above website  , Career link )

GPSC Interview of Tutor, Preventive and Social Medicine Interview Result

GUJARAT PUBLIC SERVICE COMMISSION
B-Block, First Floor,
 Multistoreyed Building,
 Laldarwaja, Ahmedabad. 380 001.
 Gujarat. India.
*Result of Personal Interview of Tutor, Preventive and Social Medicine, Class-II, Advt. No. 153-2011-12
Advt-No-153-2011-12
(http://gpsc.gujarat.gov.in/pdf/Advt-No-153-2011-12.pdf)
Website,
http://gpsc.gujarat.gov.in/

JNV- Jawahar Navodaya Vidyalaya Selection Test - 2013 for Standard 9 Vacant Seats

PROSPECTUS CUM APPLICATION FORM FOR SELECTION TEST IN JAWAHAR NAVODAYA VIDYALAYAS FOR ADMISSION IN IX CLASS DURING 2013-14 AGAINST VACANT SEATS
*ADMISSION TO IX CLASS AGAINST VACANT SEATS
In order to optimally utilize the infrastructure and facilities available in these Vidyalayas, it has been decided by the Samiti to fill the vacant seats in IX class through an All India level Selection Test.  The district-wise vacant seats in the Vidyalayas are separately notified in local newspapers.
*HOW TO APPLY FOR JAWAHAR NAVODAYA VIDYALAYA SELECTION TEST FOR ADMISSION IN IX CLASS
Vidyalaya wise vacant seats in IX class have already been notified.  Application for admission to IX class can be made in the prescribed application proforma, attached to this Prospectus, obtainable free of charge from the Principal of Jawahar Navodaya Vidyalaya of the concerned district.
*HOW TO SUBMIT THE APPLICATION FORM
Application Form duly completed in all respect must reach the office of the Principal, Jawahar Navodaya Vidyalaya of the concerned district on or before Monday, the 20th May 2013. Duly filled in application forms must be sent through registered post A/D.  If the candidate prefers to submit Application Form in person, he/she is advised to get the acknowledgement from the office of the Principal of Jawahar Navodaya Vidyalaya.
* Date of Examination – Sunday, the  23rd June 2013
Duration - Three hours (10.00 Am to 1.00 PM)
Centre for examination shall be in the JAWAHAR NAVODAYA VIDYALAYA of the district concerned.
Medium of Language for Examination will be English/Hindi.
Download Official File cum Application Form,
ClassIX2013
(http://www.navodaya.nic.in/jnvst2010/ClassIX2013.doc)
(File containes detailes regarding
7.0    ISSUE OF ADMIT CARD
8.0    VENUE & DATE OF THE SELECTION TEST
9.0    RESULT OF SELECTION TEST
10.0    ELIGIBILITY
11.0    RESERVATION
12.0    SELECTION AND ADMISSION
13.0    EXAMINATION
13.0    EXAMINATION
14.0    COMPOSITION OF THE TEST )
Website,
http://www.navodaya.nic.in/welcome%20sbs.htm

3.0              ISSUE OF ADMIT CARD

Central Bank Of India SWO-A in Clerical cadre (2012-13) Regionwise posting (provisionally selected)

CENTRAL BANK OF INDIA, CORPORATE OFFICE, CHANDERMUKHI, MUMBAI
Notification of Regionwise posting of provisionally selected SWO-A in Clerical cadre (2012-13)
DATE OF REPORTING : 29.04.2013
Download File,
FINAL_REGIONWISE_POSTING_WEBSITE
(http://www.centralbankofindia.co.in/upload/FINAL_REGIONWISE_POSTING_WEBSITE.pdf)
(File containes ROLL NO , NAME, REGION ALLOTED , STATE / UT )
Website,
http://www.centralbankofindia.co.in/site/MainSite.aspx?status=1&menu_id=17
Addresses of Regional office,
Download File,
Addresses of Regional Offices
(http://www.centralbankofindia.co.in/upload/Addresses%20of%20Regional%20Offices.xls)

Financial Aid to SC Students (For Studying in Private Schools)

Anusuchit Jaati Kalyan
Anusuchit Jaati na Vidyarthio ne Khyatnam Khanagi School ma Abhyas Karva mate Arthik Sahay
To view list of schools, Read newspaper advertisement.
(Matra Gujarat na students mate j aa scheme chhe.)
Last date of receipt of application is 31/07/2013.
Read Newspaper Ad. :
Source - Divyabhaskar
Download Application form,
f_new_form_02
(http://sje.gujarat.gov.in/dscw/downloads/f_new_form_02.pdf)
Source Website,
http://sje.gujarat.gov.in/dscw/showpage.aspx?contentid=1461&lang=Gujarati

Sub Registrar Grade 3 Call Letter notice, OMR Exam date 02/06/2013

Mahesul Vibhag, Gujarat State
Sub Registrar Recruitment Test Schedule
Exam Date : 2nd June 2013, 12.00 to 1.30pm
Call Letter /Hall Ticket will be available on OJAS  from 15/05/2013,12.00noon to 02/06/2013,10.00am.
Read Newspaper Ad. :
Source  - Divyabhaskar
Old Advertisement :
Notice file from mehul rathava
(File containes Exam Syllabus, Exam Centres)
Download Call Letter,
http://ojas.guj.nic.in/PrintApplForm.aspx?opt=call

JAU Junagagh : Walk in interview for Field Investigator/ Computer Operator

JAU Junagagh : Walk in interview for Field Investigator/ Computer Operator at
Name of Posts :
Field Investigator - 02
Computer Operator - 01
Walk in interview date : 06/05/2013, 9.00am
Venue : JAU Junagadh
Application form cum advertisement :
attachments_Advt_PFE-CAETWalk-in-Interview
(http://www.jau.in/attachments%5CAdvt%5CPFE-CAETWalk-in-Interview.pdf)
Website,
http://www.jau.in/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=19&Itemid=116

ARMY Recruitment Rally At Bharuch (From 15/05/2013)

Army Recruitment Rally at POLICE HQ Parade Ground, Bharuch
*Army Recruitment Rally for the Under mentioned categories is scheduled at Police Parade Ground, Police HQ, Bamba Khana, Bharuch from from 15th May to 25th May 2013 for 18 districts of North, Central and South Gujarat and UTs of Daman, Dadra and Nagar Haveli.
1.Soldier General Duty
2.Soldier General Duty (Scheduled Tribe)
3.Soldier Clerk/ Store Keeper Technical
4.Soldier Technical
5.Soldier Technical(Nursing Assistant)
Read Official Ad. :
ArmyRecruitRally_Bharuch
(http://www.talimrojgar.org/pages/ArmyRecruitRally_Bharuch.pdf)
Website,
http://www.talimrojgar.org/

Indian NAVY Sailors Bharati - Sports quata Entry 02/2013 Batch

Indian NAVY invites application from unmarried males for Sailors Recruitment (Sports Quata Entry) - 02/2013 Batch.
Last date of receipt of application is 04/05/2013.
Read Newspaper Advertisement,
You may also like,
1. Jobs of Computer Programmer/ Data Entry Operator (Contact base)
(Alp Sankhyak Karyalaya, News Delhi)
Read AD. http://epaper.sandesh.com/c/996334
2.Kendriya Vidyalaya - ONGC Cambay, Khambhar Admission 2013-14(On some vacant seats), Last date 26/04/2013
Read AD. http://epaper.sandesh.com/c/996338

Indian Oil Part-time Visiting Consultants/ Dental Services requirement

Indian Oil
Name of Posts;
Obstetrician and gynaecologist
Pediatrition
Sonologist
Dermetologist
Psychiatrist
Physician
Orthopedic Surgeon
ENT Surgeon
General Surgeon
Cardiologist (DM/ DMB)
Date of Personal Interview : 10th May 2013, 10.00am
Read Newspaper Ad. :
Source - Sandesh
Website,
http://www.iocl.com/

VMCE News : 1. Vehicle Tax System 2. Sankalan Adhikari Job(Regular base)

Vadodara Municipal Corporation
(Vadodara Mahanagarpalika)
1. Vehicle Tax System (Lifetime)
(Aajivan Vahankar Pavati - Receipt)
Read Newspaper ,
Source - sandesh
To make receipt click on below link,
http://www.vmcegov.com/vehicle/
(To get Passwords/Username contect Authoriy as per advertisement)
2. Sankalan Adhikari Recruitment - 01 Post on regular base
Name of Post : Sankalan Officer (Sanitation Cell) - 01 Post
Salary : 9300-34800/Grade pay 5400
Age : Not more than 35 years
For eligibility and other detailes please read newspaper advertisement.
Last date of receipt of application is 02/05/2013.
Red Newspaper Ad.
Source : Sandesh
VMCE Website :
http://www.vmcegov.com/

Emergancy Help Application for Girls by- Gujarat State Police Department

Help in Emergancy  Application for Android - Specially for Girls (Gujarat State Police Department)
*Important Points,
*Aa application matra androin system -platform par j download thai sake chhe.
*How to Use : Mobile ma Application install karya baad Emergency ma SOS tab par click karata ni sathe j agau thi feed karayel number par SMS automatic pahochi jaay chhe.
Outbox maa aa babat no koi message raheto nathi. Jethi message kone pahochyo eni koi j vigat raheti nathi.
*SMS ma letitude number ane cell ID number ave chhe, jethi police ne mobile location ni tatkalik khabar padi jaay chhe..
*Haal purti aa application download karva mate IT Show(Crime branch-Cyber Cell), Ahmedabad ni visit karo.
(Next 1 month ma aa application Gujarat Police ni website parathi download thai sakse.)

*Aa Application Yash purohit naam na
Gujarati ma full detailes vachava niche apel link par click karo,
http://epaper.sandesh.com/c/999571

Latest News : Gujarat Vidyasahayak Bharati Case 2011

Samachar : Gujarat Prathmik Shikshan Pasandagi Madal
Important Points :
*Anaamat Umedvarni Merit thi Open na badle anamat ma j numnuk gerkaydesar
*Je Anaamat umdevaaro ne merit na dhorane General Category par nimnuk madi sake tem hoy teo ne stal pasandagi vakhate pat General category maa j ganva.
*Ek vaar anaamat kaksha no umedvar Meritotious Reserve Candidate(MRC) hovathi tene general ma nimnuk apaya baad anya badhi j babato (jem ke nokri, pravesh, badli) mate te general category maa j ganay.
Read full detailes on sandesh,
Page 1 : http://epaper.sandesh.com/c/999514
Page 2 : http://epaper.sandesh.com/c/999844

Income Tax Department.- Ahmedabad Recruitment of meritorious sports persons in Income Tax Department

GOVERNMENT OF INDIA
INCOME-TAX DEPARTMENT
OFFICE OF THE CHIEF COMMISSIONER OF INCOME-TAX(CCA),
ROOM NO.205, 2ND FLOOR, AAYAKAR BHAVAN, ASHRAM ROAD, AHMEDABAD-380009
The Chief Commissioner of Income-tax (CCA), Ahmedabad, invites applications for the recruitment of meritorious persons in different games / sports for various Income Tax Offices situated in Gujarat. The details of vacancies and related information are also being published in employment news dated 20 April - 26 April 2013.
Name of Posts :
Inspector of Incometax : 03 (Degree of a recognized university or equivalent)
Tax Assistant : 15 ( Degree as above and Data Entry Speed of 8000 key depression per hour)
Multi Tasking Staff : 10 (Matriculation equivalent from a recognized University / Board)
Last date of receipt of application is 17.05.13 (up to 5.00 p.m.).
Read Ad in Gujarati,
http://epaper.sandesh.com/c/999583
Offcial Ad cum Application form,
BreakingNews_SportsRecruitment_Ahmedabad_10042013
(http://incometaxindia.gov.in/archive/BreakingNews_SportsRecruitment_Ahmedabad_10042013.pdf)
Website :
http://incometaxindia.gov.in/home.asp

GRIMCO Assistant Technical Exam Call Letter Download

Gujarat Rural Industries Marketing Corporation Limited
Gujarat State
*Notice regarding Madadnish (Technical Call Letters)
Date of Examination : 28/04/2013
Call Letters/ Hall Ticket will be available on OJAS. (May be from today after 2.00pm)
Read Newspaper Advertisement,
Source : Divyabhaskar
Download Call letters,
http://ojas.guj.nic.in/PrintApplForm.aspx?opt=call

NEW EXAM DATE OF SSC JUNIOR ENGINEERS (CIVIL AND ELECTRICAL) EXAMINATION, 2013 IS 09/06/2013

STAFF SELECTION COMMISSION
Junior Engineers (Civil and Electrical) Examination, 2013, which was schedule to be held on 19.05.2013 will now be held on 9th June 2013.
Official ad.
http://www.sscwr.net/notice_detail.php?noticeID=280
*You may also like,
Indian Oil Result of Written Test held on 17.04.2013 for the post of Jr. QC Analyst – Grade IV, Guwahati Refinery.
https://www.iocl.com/download/Result_GR_Written_Test_JQCA_2013.pdf
Website,
https://www.iocl.com/PeopleCareers/job.aspx

Gujarat Vidyapith B.Ed./ Hindi B.Ed. Admission 2013-14

Gujarat Vidyapith B.Ed. / Hindi B.Ed. Admission 2013
Application form is available on website.
Last date of receipt of application is 25/05/2013.
For Eligibility and other detailes please read official advertisement.
Official Ad,
Pravesh jaherat_13-14
(http://gujaratvidyapith.org/admissionnotice/2013/Pravesh%20jaherat_13-14.pdf)
Application form - Gujarati
Gujarati_Pravesh Form-13-14
(http://gujaratvidyapith.org/admissionnotice/2013/Gujarati_Pravesh%20Form-13-14.pdf)
Application form - Hindi
Hindi Pravesh Form-2013-14
(http://gujaratvidyapith.org/admissionnotice/2013/Hindi%20Pravesh%20Form-2013-14.pdf)
Website,
http://gujaratvidyapith.org/

Gujarat Vidyapith M.Phil/Ph.D.Admission - 2013

Gujarat Vidyapith
Name of Programme : M.Phil(175 Seats)/Ph.D.(71 Seats) for the year 2013
Application forms will be available from 22/04/2013 to 10/05/2013 at Gujarat Vidyapith, Ahmedabad.
Last date of receipt of application is 11/05/2013,4.00pm.
Entrance Exam Subject : Mara Swapna nu Bharat (Gandhivichar Adharit)
Entrance Exam Date : 09/06/2013
For more detailes regarding educational eligibility, syllabus read official advertisement.
Official Ad,
MphilPhdAdmissionNotice(1)
(http://gujaratvidyapith.org/admissionnotice/2013/MphilPhdAdmissionNotice.pdf)
Ph.D. Application Form,
PhDForm
(http://gujaratvidyapith.org/admissionnotice/2013/PhDForm.pdf)
M.Phil  Application Form,
MPhilForm
(http://gujaratvidyapith.org/admissionnotice/2013/MPhilForm.pdf)
Website,
http://gujaratvidyapith.org/

SSC NOMINATION GUJARAT LIST CONSTABLE (GD) 2012 (LIST NO. 4)

STAFF SELECTION COMMISSION
WESTERN REGION
* NOMINATION FOR GUJARAT STATE LIST CONSTABLE (GD) 2012 (LIST NO. 4)
*List of candidates nominated
(Total- 10 UR- 02, SC- 02, ST- 03, OBC- 03 -) on the results of Constable (GD) Exam. 2012( BSF )
(Total- 07 UR- 02, SC------, ST-01, OBC- 04) on the results of Constable (GD) Exam. 2012 ( CRPF )
(Total- 04 UR- 02, SC------, ST-01, OBC- 01) on the results of Constable (GD) Exam. 2012 ( CISF )
(Total- 02 UR- 00, SC------, ST-00, OBC- 02) on the results of Constable (GD) Exam. 2012 (ITBP)
(Total- 01 UR- 00, SC------, ST-00, OBC- 01) on the results of Constable (GD) Exam. 2012 (ASSAM)
Download File,
Constable (GD)- 2012-canfidates-nominated-dated 17- 4 - 2013
(http://www.sscwr.net/noticeboard/Constable%20(GD)-%202012-canfidates-nominated-dated%2017-%204%20-%202013.pdf)
Website ,
http://www.sscwr.net/notice_detail.php?noticeID=281

Co-Ordinator Recruitment at Various Police Stations (Valsad, NAvsari, Surat Rural, Tapi, Ahwa-Dang)

*Co-Ordinators Bharati at Various Police Stations (Valsad, NAvsari, Surat Rural, Tapi, Ahwa-Dang)
Name of Posts : Co-Ordinator(sangathak)
No of Vacancies : Valsad-13, Navsari - 10, Surat Gramya- 13, Tapi-05, Dang/Ahwa-04
(all jobs are on 11 month contract base)
Salary : 8000/mnth
Educational Qualification : MSW
Last date of receipt of application is 05/05/2013.
Official Ad. :
Advt_prb_spl_0413
(http://ojas1.guj.nic.in/AdvtDetailFiles/Advt_prb_spl_0413.pdf)
Application Form :
app_prb_spl_0413
(http://ojas.guj.nic.in/advtdetailfiles/app_prb_spl_0413.pdf)
Website,
http://ojas.guj.nic.in/

MSU Online Admission 2013

Apply Online for admission in MS Unversity Baroda for Academic Year 2013-14.
Website Link,
http://www.msubaroda.ac.in/onlineadmission/


  1. Admissions Notice 2013-14
  2. Facultywise Academic Programs
  3. Know About Online Admissions
  4. Who can apply?
  5. What all do you need to apply?
  6. Instructions
  7. Watch a Video Demo
  8. Need Help?
  9. Disclaimer for Online Application
Programmes,
FACULTY OF ARTS
FACULTY OF COMMERCE
FACULTY OF EDUCATION AND PSYCHOLOGY
FACULTY OF FAMILY AND COMMUNITY SCIENCES
FACULTY OF FINE ARTS
FACULTY OF JOURNALISM & COMMUNICATION
FACULTY OF LAW
FACULTY OF MANAGEMENT STUDIES
FACULTY OF PERFORMING ARTS
FACULTY OF SCIENCE
FACULTY OF SOCIAL WORK
FACULTY OF TECHNOLOGY AND ENGINEERING
M K Amin Arts and Science College and College of Commer
POLYTECHNIC

MGVCL Finance Professionals /Executive (HR) /Horticulturist Recruitment

Source Website :
http://www.mgvcl.co.in/onlregfinhrhorti.html
JOBS AT MGVCL
Last date of Online Application for all post is: on or before 02.05.2013 06:00 PM
Last date of Sending Documents in Hard Copies By RPAD/SPEED POST only is:
on or before 06.05.2013 06:00 PM
Help Line:
(1) Shri Bhavin Trivedi:9825506701 (2) Shri Amit Shah:9925212764
E-Mail:
For any queries send E-Mail to support.mgvcl@gebmail.com
FINANCE PROFESSIONAL [CONTRACT BASIS]
How to Apply.........
Step 1Download Job RequirementDownload Details
Step 2Apply Online for the Post and fill your personal DetailsApply Online
Re-Print Application FormReprint application
EXECUTIVE (HR)
How to Apply.........
Step 1Download Job RequirementDownload Details
Step 2Apply for the Post and fill your personal DetailsApply Online
Re-Print Application FormReprint application
HORTICULTURIST [CONTRACT BASIS]
How to Apply.........
Step 1Download Job RequirementDownload Details
Step 2Apply for the Post and fill your personal DetailsApply Online
Re-Print Application FormReprint application

BSF Recruitment for Motor Transport Workshop Cadre , April 2013

BORDER SECURITY FORCE
BSF will hold an All India Examination for recruitment to the various posts of Motor Transport Workshop Cadre in BSF for the year 2013.
Name of Posts : SI (Auto Electrician), CT(Auto Electrician/Black Smith or Tin Smith/ Fitter/Vulcanize or Opearator Tyre Repair Plant/Upholster/Store Keeper)
No of Vacancies : Total 37 Vacancies
Send your application form  within 30 days from the date of publication of the advertisement.
(date of publication on BSF Rect Website is 18/04/2013)
Dowload File,
http://www.bsf.nic.in/doc/recruitment/r37.pdf
Website,
http://www.bsf.nic.in/en/recruitment.html

BSF L/No.A.3//Pers-RecttS/MT-13/ BSF/2013/4957 dated 18 Apr 2013.Recruitment for the various posts of SMT(Workshop)-2013Last date of receipt of application is within 30 days of publication of this advertisement in the Employment News.18-04-2013

CIFS Candidates Selected for Medical Examination starting from 1st May 2013

Central Industrial Security Force
Ministry of Home Affairs
Govt. of India
*LIST OF CANDIDATES FOR THE POST OF CONSTABLE(FIRE) - 2012 SELECTED FOR MEDICAL EXAMINATION TO BE COMMENCED FROM 01.05.2013
Download File,
Cadidates Selected for Medical Examination
(http://cisf.gov.in/RECRUITMENT_files/CONST_FIRE/Cadidates%20Selected%20for%20Medical%20Examination.pdf )

SiNo,  Roll No, Name, Father's Name, Date of Birth, State, East/West/North/South Zone wise list
Note:
The Medical Examination of all the 937 selected candidates has been scheduled to commence w.e.f. 01.5.2013 for which separate admit card will be sent to them at their home address by the Sector IG of CISF
The medically fit candidates will be called for basic training in different phases as per availability of Training Space.
"Merely qualifying all the prescribed tests for recruitment of Constable/Fire does not confer the right of selection of the candidates but they should have to stand in merit keeping in view the available vacancies of that particular post"

ONGC Won Vadodara(Gujarat) Exam Result

Oil and Natural Gas Corporation
WON, ONGC Vadodara Recruitment for A-1, A-2 Level (Regular Post)
* Western Sector Written Examination Result for Gujarat and Rajasthan against ADVT.NO.R-03/2012 & R-03(A)/2012. Download Interview Call Letter.
(Registered Candidates for Result Status of A1/A2 Posts for the Written Examination on 17.02.2013)
Check Result
http://www.examfeedback.net/ongcnew.asp
ONGC Website,
http://www.ongcindia.com/wps/wcm/connect/ongcindia/home/
Old Recruitment Notices,

Gujarat Highcourt Legal Assistants Time-Schedule for Oral Interview (Viva-voce)

High Court of Gujarat, Sola, Ahmedabad
NOTICE
No.RC.1320/2013
Time-Schedule for Oral Interview (Viva-voce) to be conducted for recruitment to the Contractual Posts of Legal Assistants
All the 33 Successful candidates of the Preliminary Examination (Screening Test) , held on 14th April, 2013, are requested to remain present for Oral Interview on the below mentioned days, dates, time and venue, at their own cost, both ways, alongwith their Original documents / Certificates and one set of duly attested copies / true copies thereof.
Oral Interviews will be held on 26/04/2013 & 27/04/2013.
Download Schedule,
Oral_Schedule_1445
(http://gujarathighcourt.nic.in/Oral_Schedule_1445.pdf)
Website,
http://gujarathighcourt.nic.in/important_links.html

GPSC Inspector of Motor Vehicles Class-2 Exam/Interview Result

GUJARAT PUBLIC SERVICE COMMISSION
*Result of Interview for Inspector of Motor Vehicles Class-2, Advt. No. 12/2012-13
Recruitment Exam held on 02/12/2012.
(Document verification selectiol list)
Total 280 candidates have been selected.
Download Result File,
Advt_no_12-12-13
(http://gpsc.gujarat.gov.in/pdf/Advt_no_12-12-13.pdf)
Website,
http://gpsc.gujarat.gov.in/
Physical Standards Test ( PST), Physical Efficiency Test (PET)

ACF/RFO Main Examination Schedule 2013

GUJARAT PUBLIC SERVICE COMMISSION

B-Block, First Floor,
Multistoreyed Building,
Laldarwaja, Ahmedabad. 380 001.
Gujarat. India.
*ACF-RFO Class 2 (ADVT 209/09-10) Main Examination Programme(Ex Branch)
Examination Starts from 27/05/2013
Subject Covered Gujaratu=i, English, General Studies, Zoology, Botany, Agriculture, Chemistry, Physics, Mathematics, Statistics, Forestry, Geology, Agriculture Engineering, Chemical Engineering, Mechanical Engineering, Civil Engineering, Animal Husbandry & Veterinary Science.
Official Ad . :
ACF_RFO_Class2Advt-209-2009-10(1)
( http://www.gpsc.gujarat.gov.in/pdf/ACF_RFO_Class2Advt-209-2009-10.pdf )
Website :
http://www.gpsc.gujarat.gov.in/

How to Reset Email Address for Shikshan Sahayak Bharati 2013

Gujarat Rajya Madhyamik ane Uchchatar Madhyamik Shaikshanik Staff ni Pasandagi mate ni Pasandagi Samiti,
Shikshan Vibhag, Gujarat Rajya
*How to Reset Email Address for Shikshan Sahayak Bharati 2013 ???
Ans.
To Reset/Change Email Id , Please contect below numbers
079 - 23256592/93/94
OR
Send Email to Helpline Email address: teachersrecruitment2013@gmail.com
You may also like,
*List of Candidates Challan No received from bank From 08-Apr-2013 To 10-Apr-2013 :
http://gserb.org/teacherrecruitment/pdf/Challan8_10.pdf
*List of Candidates Challan No received from bank From 11-Apr-2013 To 13-Apr-2013
http://gserb.org/teacherrecruitment/pdf/Challan11_13.pdf
*List of Candidates Challan No received from bank From 15-Apr-2013 To 16-Apr-2013
http://gserb.org/teacherrecruitment/pdf/Challan15_16.pdf
Website,
http://gserb.org/teacherrecruitment/

How to Reset Email Address for Shikshan Sahayak Bharati 2013

Gujarat Rajya Madhyamik ane Uchchatar Madhyamik Shaikshanik Staff ni Pasandagi mate ni Pasandagi Samiti,
Shikshan Vibhag, Gujarat Rajya
*How to Reset Email Address for Shikshan Sahayak Bharati 2013 ???
Ans.
To Reset/Change Email Id , Please contect below numbers
079 - 23256592/93/94
OR
Send Email to Helpline Email address: teachersrecruitment2013@gmail.com
You may also like,
*List of Candidates Challan No received from bank From 08-Apr-2013 To 10-Apr-2013 :
http://gserb.org/teacherrecruitment/pdf/Challan8_10.pdf
*List of Candidates Challan No received from bank From 11-Apr-2013 To 13-Apr-2013
http://gserb.org/teacherrecruitment/pdf/Challan11_13.pdf
*List of Candidates Challan No received from bank From 15-Apr-2013 To 16-Apr-2013
http://gserb.org/teacherrecruitment/pdf/Challan15_16.pdf
Website,
http://gserb.org/teacherrecruitment/

National Insurance Company Require Hindi Translator(1Post) At Baroda (Regular base)

National Insurance Company
Recruitment of Hindi Translators in the cadre of Assistant Company has decided to undertake recruitment of a few Hindi Translators for its various ROs situated  at different cities in the Country. The new recruits would be placed in the Cadre of Assistant.  Applications in the prescribed format are invited from the candidates of respective cities who are  meeting with the eligibility criteria as stipulated in this advertisement. The applications should be sent  to the addresses given against each centre in the table below for the respective vacancies. The  application should be sent through registered post/ speed post.
Last date of application is 27th April 2013.
Official Ad. :
Recruitment of Hindi Translators in the cadre of Assistant
( http://www.nationalinsuranceindia.com/nicWeb/nic/downloads/Recruitment%20of%20Hindi%20Translators%20in%20the%20cadre%20of%20Assistant.pdf )
Website,
http://www.nationalinsuranceindia.com/nicWeb/nic/recruitmain.jsp

UPSC Demo for the Computer Based RT to be held on 21.04.2013 (Official)

UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION  
*Demo for UPSC RT Exam - Download Executive(File)
UPSC Demo_demo_ver01
If not able to download , copy and paste below link in browser address bar)
( http://www.upsc.gov.in/recruitment/RT_Demo/UPSC%20Demo_demo_ver01.exe )
Website,
http://www.upsc.gov.in/
Tags ; How to appear online exam Test in RT Exam of UPSC, Video

UPSC Demo for the Computer Based RT to be held on 21.04.2013 (Official)

UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION  
*Demo for UPSC RT Exam - Download Executive(File)
UPSC Demo_demo_ver01
If not able to download , copy and paste below link in browser address bar)
( http://www.upsc.gov.in/recruitment/RT_Demo/UPSC%20Demo_demo_ver01.exe )
Website,
http://www.upsc.gov.in/
Tags ; How to appear online exam Test in RT Exam of UPSC, Video

Indian Cost Gaurd Recruitment (Including Gujarat State - Mundra,Gandhinagar,Vadinar,Daman )

Indian Coast Guard,
Ministry Of Defence,
Government Of India

*Recruitment  Notice 1
Recruitment for Civilian vacancies in Coast Guard Region (East)
Gujarat Rozgar  Samachar 17/04/2013
rozgaar_17_04_2013(1)
(Read Page no 5)
The last date for receipt of application in the prescribed format is 4-5-2013
*Recruitment  Notice 2
Recruitment for the Posts of Civilian Motor Transport Driver (Ordinary Grade) and Multi Tasking Staff (Daftary)
Last date of receipt of application: within one month from the date of publication in Employment News.
Official Ad.  :

MTD(1)
(http://indiancoastguard.nic.in/indiancoastguard/Jobs/civillian/MTD.pdf)
*Recruitment  Notice 3
Various Posts on deputation basis
Send Your Applications within 60 days from the date of publication of this advertisement.
Official Ad.
scso(1)
(http://indiancoastguard.nic.in/indiancoastguard/Jobs/civillian/scso.pdf)
Website :
http://indiancoastguard.nic.in/indiancoastguard/Jobs/Jobs.htm

Gujarat Rozgar Samachar : 17/04/2013

Commissioner of Information
Information Department
7/2 Dr. Jivraj Mehta Bhavan,
Gandhinagar 382 010
Gujarat - India.
*Download Gujarat Rojgar Samachar of the date 17th April 2013.
rozgaar_17_04_2013(1)
(http://gujaratinformation.net/downloads/rozgaar_17_04_2013.pdf)
Website :
http://gujaratinformation.net/showpage.aspx?contentid=32

GWSSB Assistant Engineer- Civil Recruitment April 2013

Gujarat Water Supply And Sewerage Board
Name of Post : Assistant Engineer- Civil (Madadnish Engineer)
No of Vacancies : 58
Pay Scale : 9300-34800 Grade pay 4600
Online Applications Duration : 18/04/2013, 2.00pm to 28/04/2013, 11.59pm
Official Ad.  :
GWSSB_201314_1
( http://ojas.guj.nic.in/AdvtDetailFiles/GWSSB_201314_1.pdf )
Read Newspaper Ad. :
Source : Divyabhasakar
Online Application Website :
http://ojas.guj.nic.in/
GWSSB Website :
http://www.gwssb.org/

GPSC Deputy Director Horticulture Interview Result declared

GUJARAT PUBLIC SERVICE COMMISSION
B-Block, First Floor,
Multistoreyed Building,
Laldarwaja, Ahmedabad. 380 001.
Gujarat. India.
*Result of Interview for Deputy Director Horticulture Class-1, Advt. No. 06/2012-13
Interview held on 06/04/2013.
Cutt off marks(passing standard) :General - 50
OBC - 45
ST - 46
Download Result File,
Deputy_Director_Horticulture_Class1_Advt_06-2012-13
( http://gpsc.gujarat.gov.in/pdf/Deputy_Director_Horticulture_Class1_Advt_06-2012-13.pdf )
Website,
http://gpsc.gujarat.gov.in

Gujarat Highcourt Driver Bharati Interview Call Letter Notification

Highcourt of Gujarat
Sola Ahmedabad
*Total 108 Candidates have been selected for Interview(Oral Test) which will be held on dated 27/04/2013 at Highcourt.
*Call Letters will be available from 22/04/2013 on hc-ojas website.
Official Ad. :
Notice-Result-Skill-DrivingTest-Driver
( http://hc-ojas.guj.nic.in/AdvtDetailFiles/Notice-Result-Skill-DrivingTest-Driver.pdf )
Download Call letter :
http://hc-ojas.guj.nic.in/Preference.aspx
Website,
http://hc-ojas.guj.nic.in/

UGC National Eligibility Test - June, 2013 Notification

University Grants Commission - UGC
National Eligibility Test - June, 2013 for Junior Research Fellowship and Eligibility for Lectureship
Important dates :
i)
Last date for Applying Online & generation of filled Bank Challan for Fee. 30.04.2013
    
ii)
Last date of submission of Fee through online
generated Bank Challan, at any branch of
State Bank of India (SBI).
 02.05.2013
iii)
Last date of taking printout of Application Form,  Attendance Slip and Admit Card from UGC website (www.ugcnetonline.in)    05.05.2013
iv)
Last date for receiving the printout of online Application Form (one copy) and Attendance Slip (one copy) at the respective Coordinating University opted by the candidate
(with fee receipt & category certificate(s) )
 08.05.2013
NOTE :PRINTOUT OF ONLINE APPLICATION FORM SENT DIRECTLY TO THE UGC OFFICE WILL NOT BE ENTERTAINED.
Apply Online,
http://www.ugcnetonline.in/
Official Ad. :
http://www.ugcnetonline.in/notification.php

GCVT Center of Excelence (CoE) March 2013 Result

Gujarat Council of Vocation Training,
Block No.1, 2nd Floor, Dr. Jivraj Mehta Bhavan,
Gandhinagar - 382010
*Result of Center of Excelence (CoE) March 2013
Check Result,
http://gcvt.org/resultsearch.php
* You may also like,
GCVT Bio Data Entry Program All India Trade Test (CTS) July - 2013
cts713
( http://gcvt.org/cts713.zip )
Website  :
http://gcvt.org/

CTET July 2013 Online Submission of Application Extended till 22.04.2013

ENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION
(An Autonomous Organization under the Union Ministry of Human Resource Development, Govt. of India)
(CENTRAL TEACHER ELIGIBILITY TEST )
Last date for submission of On-line Application: 22.04.2013
Last date for receipt of Confirmation Page in the CBSE Office: 29.04.2013
Official ad. :
DateExtension
( http://ctet.nic.in/ctetjuly2013/PDF/DateExtension.pdf )
Website :
http://ctet.nic.in/ctetjuly2013/welcome.aspx
 

Apply Online For GWSSB 58 Civil Engineers (Assitant) for the year 2011


Gujarat Pani Puravatha Ane Gatar Vyavastha Board
Gujarat Water Supply And Sewerage Board
Name of Post : Assistant Engineer- Civil (Madadnish Engineer)
No of Vacancies : 58
Pay Scale : 9300-34800 Grade pay 4600
Online Applications Duration : 18/04/2013, 2.00pm to 28/04/2013, 11.59pm
Read Newspaper Ad. :
Source : Divyabhasakar
Online Application Website :
http://ojas.guj.nic.in/
GWSSB Website :
http://www.gwssb.org/

UPSC Recruitment Advt No. 05/2013

UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION
Advertisement No . 05/2013
Prescribed Last Date (Online Recruitment Application):- 02-05-2013
Vacancy No.Post NameApply Link
13040505413Associate Town and Country PlannerApply Now
13040504213Superintending Mining GeologistApply Now
13040501413Assistant Director (Cost) in Junior Time Scale of Indian Cost Accounts ServiceApply Now
13040502213Assistant Director (Physics)Apply Now
13040503613Junior Staff OfficerApply Now

Official Ad. :
5_13_eng
( http://www.upsc.gov.in/recruitment/advt/2013/5_13_eng.pdf )
Apply Online :
http://www.upsconline.nic.in/ora/candidate/VacancyNoticePub.php

ONGC GT-2012 Final Result

OIL AND NATURAL GAS CORPORATION LIMITED

ONGC Graduate Trainee Final Result 2012
Check Result ,
http://www.eonlineapply.com/ongc/pages/ongc_status.aspx
(Please fill your Roll No. and  Date of Birth to check your status for Selection. )

Tags : Final Parinaam

Constable GD 2013 PST-PET Result/ Qualified Candidates (Western Region - Including Gujarat State)

STAFF SELECTION COMMISSION
WESTERN REGION (Including Gujarat State)
*RECRUITMENT OF CONSTABLES (GD) IN CAPFS AND RIFLEMAN (GD) IN ASSAM RIFLES, 2013 CONDUCT OF PST/PET
* QUALIFIED CANDIDATES IN PST/PET OF CONSTABLE GD 2013
http://www.sscwr.net/const_gd_caps_assam_rifle_pet_med_qualified_2013.php
Website ,
http://www.sscwr.net/index.php
Tags : Physical Standard-Efficiency Test Result parinaam, PASS FAIL LIST

Gujarat Highcourt Legal Assistant Exam Result

High Court of Gujarat, Sola, Ahmedabad
No.RC/1320/2013
List of Candidates who are qualified for Viva-voce Test (Oral Interview),after the Preliminary Examination (Screening Test) held on 14-04-2013, for recruitment to the post of LEGAL ASSISTANT
LA_Result_14_4
( http://gujarathighcourt.nic.in/LA_Result_14_4.pdf )
Website :
http://gujarathighcourt.nic.in/important_links.html

Gujarat Highcourt Driver Skill Test Result

High Court of Gujarat, Sola, Ahmedabad
No.RC/1434/2011
*  List of Candidates who are qualified for Viva-voce Test(OralInterview), for filling up the posts of DRIVER on the establishment of Subordinate Courts in the State of Gujarat
Download File ,
RS_Driver_Net
( http://gujarathighcourt.nic.in/RS_Driver_Net.pdf )
Website :
http://gujarathighcourt.nic.in/important_links.html
Tags : Driving Test parinaam
Chief Justice
Judges
Incumbency List
Former CJs
Former Judges
Admin Details
Contact Details
District Judiciary
Cause List
Classification code
Case Status /
Judgement / Orders
Articles
Recruitment
BAIL System
Display Board
GSLSA
Right to Information Act
Rules
Notifications
Daily Notices
Sitting List
Matters with defect
Mediation Centre
Judicial Academy
Legal Services
Calendar
Official Liquidator
Related Links
Contact Us
List of Candidates who are qualified for Viva-voce Test(OralInterview), for filling up the posts of DRIVER on the establishment of Subordinate Courts in the State of Gujarat

SDAU Walk-In-Interview for the post of Jr. Eng. (Civil & Electric)

Sardarkrushinagar Dantiwada Agricultural University, Sardarkrushinagar
Walk in Interview
Name of Post : Junior Engineer Civil - 02, Junior Engineer Electrical - 02
Walk in Interview Date : 08/04/2013, 10.30am
Place : SDAU Sardarkrishinagar
Official Ad. :
089_Advertisement - 1 Jr. Eng.
( http://www.sdau.edu.in/attachments/089_Advertisement%20-%201%20Jr.%20Eng..pdf )
Website :
http://www.sdau.edu.in/index.php?option=com_content&view=article&id=89&Itemid=1207&lang=en
You may Also like,
1. CBSE DASA 2013-14 website :
http://www.dasanit.org/
2. National Insurance Company Recruitment
 RECRUITMENT OF ASSISTANT IN NAGALAND
 RECRUITMENT OF ASSISTANT IN MIZORAM
 RECRUITMENT OF ASSISTANT IN MEGHALAYA
 RECRUITMENT OF ASSISTANT IN ARUNACHAL PRADESH
Website :
http://www.nationalinsuranceindia.com/nicWeb/nic/recruitmain.jsp

India Post PA/SA Duplicate Admit cards Notice

Below latest Notice has been published on India Post website ,
Source :
http://www.eonlineapply.com/dop/pages/index.htm
India Post Website :
http://www.indiapost.gov.in/
Direct Recruitment PA/SA Examination --LATEST UPDATE as on 05-April-2013
I.Aptitude Test (Paper I) for Andhra Pradesh, Gujarat, Karnataka, Maharashtra and Tamil Nadu circles is scheduled on 21 April 2013. Admit cards are being dispatched to all eligible candidates. In case you do not receive the Admit Card by 11-April 2013, then you can download the same online from www.indiapost.gov.in  using Direct Recruitment PA/SA Examination link from 12_April-2013 onwards. You can also report discrepancy in Admit Card data from 12-April-2013 using the link GENERATE ADMIT CARD on the same web site. 
II.Some applicants have been issued Admit card without PHOTOGRAPH. All such applicants may visit the website www.indiapost.gov.in  to reconfirm their eligibility. On scrutiny it was found that photograph in case of some applicants was not pasted on the application form. Please note that the candidature for all such applicants is cancelled and they will not be allowed to appear in Aptitude Test (Paper I).
 LATEST UPDATE as on 11-April-2013 
 For Karnataka Circle Applicants with Roll No. 2112701609 - 2112702108
It is to intimate that Examination Venue for PA/SA Direct Recruitment Examination Aptitude Test (Paper I) has been changed 
From:
S.CADAMBI INDEPENDENT PU COLLEGE
CA-2 10th Main2nd Cross, 3 rd stage WOC Road Basaveshwarara nagar
Mysore560079

To:
MAHARANI'S ARTS & COMMERCE COLLEGE FOR WOMEN, J.L.B Road
MYSORE-570005
Revised Admit Card with changed Address of Examination Venue have been despatched to the affected applicants. Date and Timings remain unchanged.
Click here for :

SSC CGLE 2013 duplicate Admit Card (Gujarat State Including)

Staff Selection Commission
Western Region
*DOWNLOAD DUPLICATE ADMIT CARD FOR COMBINED GRADUATE LEVEL(TIER-I) EXAM. 2013 TO BE HELD ON 21/04/2013
Click below to download Hall Ticket/Admit Card,
http://www.sscwr.net/cgl_tier_1_2013.php
SSC Website,
http://www.sscwr.net/notice_detail.php?noticeID=277

UPSC E-Admit Card for Economic Officer & Assistant Engineer

Source Website :
http://www.upsc.gov.in/
UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION
COMPUTER BASED RECRUITMENT TESTS

04 POSTS OF ECONOMIC OFFICER
&
05 POST OF ASSISTANT ENGINEER (COMMUNICATION)

e-Admit Card

04 posts of Economic OfficerFor e-Admit Card, please Click Here
For  Downloading  Time Table  and Detailed  Instructions  to the  Candidates, please Click here
For Corrigendum-Notice to Candidates, please Click here
05 posts of Assistant Engineer (Communication)For e-Admit Card, please Click Here
For  Downloading  Time Table  and Detailed  Instructions  to the  Candidates, please Click here
For Corrigendum-Notice to Candidates, please Click here